PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนาถดนัย โชติจำรัส ครูชำนาญการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม เป็นผู้รับมอบโครงการฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ครู นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มีดังนี้
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จำนวน 50 คน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในชุมชน จำนวน 280 ครัวเรือน
2. กิจกรรม PEA ประชาร่วมใจระบบไฟฟ้ามั่นคง อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน
3. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จำนวน 30 คน
4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย จำนวน 65 คน

PEA ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างปลอดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยัง เพื่อน พี่น้อง ญาติมิตร และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้า และยังสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยั่งยืนเคียงข้างสังคมตลอดไป
 https://www.facebook.com/Peacsr/posts/3480534895358570?comment_id=3481323781946348

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

แจ้งกำหนดการ

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมขอแจ้งกำหนดการให้กับนักเรียนให้ทราบดังนี้ 23 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศและรายงานตัวระดับชั.....

11-06-2563

อ่านต่อ-->>>

คำสั่งปิดจังหวั…

หนังสือแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬให้ให้ งดการเดินทางออกนอกจังหวัดบึงกาฬ หากเหตุจำเป็นต้องเดินทางให้.....

04-04-2563

อ่านต่อ-->>>

ขอแสดงความยินดี

โรงเรีียนหนองเข็งวิทยาคม  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนมี่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปีกา.....

18-03-2563

อ่านต่อ-->>>

จิตศรัทราหล่อพร…

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทรา ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเ.....

17-03-2563

อ่านต่อ-->>>

จิตศรัทราหล่อพร…

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทรา ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเ.....

17-03-2563

อ่านต่อ-->>>

โครงการเครื่อข่…

โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 .....

28-07-2562

อ่านต่อ-->>>

แหล่งท่องเที่ยว…

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดการล่องแพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลโนนสว่าง ชมภาพกิจกรรมล่องแพคลิกที่นี.....

08-04-2562

อ่านต่อ-->>>

โครงการ"ชุ…

08-11-2563

PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมวันที่ 26 ตุลาคม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

มอบ Face Shield

04-04-2563

ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โดยนายสุรชัย  ไกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพร…

27-03-2563

24 ก.ค. 63 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกระทำพิธีลงนามถวายพรพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ข.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โล่เกียรติยศ รด…

27-03-2563

วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2563 มณฑลทหารบกที่ 29 โล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ในการดำเนินกิจกรรม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ป้องกันไวรัส Co…

06-03-2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด19 เทศบาลตำบลโนนสว่างให้ความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ 256…

06-03-2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กระทรวงยุติธรรม

29-02-2563

วันที่ 29 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรม กอ.รมน.จัง…

28-02-2563

วันที่ 28 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง

27-02-2563

วันที่ 27 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแจงให้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนที่ต.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่าย…

14-02-2563

วันที่ 14 - 15 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ประจำปีกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

MOU ทวิศึกษา

20-12-2562

ปีการศีกษา 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ทวิศึก.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติป…

04-12-2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 เ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ติวยกระดับผลสัม…

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562 {gallery}2562-tiw{/galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิถีพุทธ

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวิถีพุทธโดยจัดในวันศุกร์ตอนเช้า และกิจกรรมที่วัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาป.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรในก…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ I.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ว…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขี้น โดยมีการแข่ง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรเน…

28-07-2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กระทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แห่เทียนเข้าพรร…

13-07-2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประกอบกิจกรรมแห่เทียนเข้าพร.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ตัวแทน สพม.21

12-07-2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมชนะการประกวด เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ และเป็นตัวแทน สพม.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีวันคล้ายวัน…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  {galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูใหม่2…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมยินดีต้อนรับครู อมรรัตน์  ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ามารับ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา2…

11-07-2562

กิจกรรมแนะแนว ปี 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมีการแนะแนวการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองเพื่อใ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โครงการเศรฐกิจพ…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโดยดำเนินการขุดรอกสระที่มีความตื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ไหว้ครู2562

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  {gallery}2562-witkroo{/gallery}.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสภานัก…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2562 {gallery}2562-patylist{/gallery.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตศึกษา…

10-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อให้การเรียนกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศน์2562

10-07-2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสุรชัย  ไกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมปฐมน.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ2561

06-04-2562

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนอง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรมจิตศึกษา

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ร่วมการอบรมนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รณรงค์เลือกตั้ง…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 13.00 กกต.จังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 นั.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา