PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนาถดนัย โชติจำรัส ครูชำนาญการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม เป็นผู้รับมอบโครงการฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ครู นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มีดังนี้
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จำนวน 50 คน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในชุมชน จำนวน 280 ครัวเรือน
2. กิจกรรม PEA ประชาร่วมใจระบบไฟฟ้ามั่นคง อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน
3. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จำนวน 30 คน
4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย จำนวน 65 คน

PEA ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างปลอดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยัง เพื่อน พี่น้อง ญาติมิตร และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้า และยังสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยั่งยืนเคียงข้างสังคมตลอดไป
 https://www.facebook.com/Peacsr/posts/3480534895358570?comment_id=3481323781946348

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

ปฐมนิเทศและประช…

03-06-2564

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองป.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โครงการ"ชุ…

08-11-2563

PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมวันที่ 26 ตุลาคม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพร…

27-03-2563

24 ก.ค. 63 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกระทำพิธีลงนามถวายพรพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ข.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โล่เกียรติยศ รด…

27-03-2563

วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2563 มณฑลทหารบกที่ 29 โล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ในการดำเนินกิจกรรม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

จิตศรัทราหล่อพร…

17-03-2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทรา ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ป้องกันไวรัส Co…

06-03-2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด19 เทศบาลตำบลโนนสว่างให้ความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กระทรวงยุติธรรม

29-02-2563

วันที่ 29 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรม กอ.รมน.จัง…

28-02-2563

วันที่ 28 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง

27-02-2563

วันที่ 27 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแจงให้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนที่ต.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

MOU ทวิศึกษา

20-12-2562

ปีการศีกษา 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ทวิศึก.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติป…

04-12-2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 เ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ติวยกระดับผลสัม…

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562 {gallery}2562-tiw{/galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิถีพุทธ

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวิถีพุทธโดยจัดในวันศุกร์ตอนเช้า และกิจกรรมที่วัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาป.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรในก…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ I.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ว…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขี้น โดยมีการแข่ง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรเน…

28-07-2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กระทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แห่เทียนเข้าพรร…

13-07-2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประกอบกิจกรรมแห่เทียนเข้าพร.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ตัวแทน สพม.21

12-07-2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมชนะการประกวด เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ และเป็นตัวแทน สพม.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โครงการเศรฐกิจพ…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโดยดำเนินการขุดรอกสระที่มีความตื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รับเสด็จสมเด็จพ…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 07.00 - 12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 จำนวน 1 นาย คือ น.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา