1. smart
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7

smart nongkheng

1

2

3

4

5

6

7

next
prev

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

    ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000 โทรศัพท์ 0- 42490-441
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ห่างจากถนนสาย 212 หนองคาย – นครพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร

เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2533  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบึงกาฬ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2534

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมโดยมี

 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2534  นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมา
 • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 นายอภิรัฐ ภาณุมาศ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และต่อมา
 • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543นายมงคล พระนคร อาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านถ่อนวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 นายประภาส ศรีสุพล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 • เมื่อวันที่ 25นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • เมื่อวันที่   นายสุรชัย  ไกรรัตน์ ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2566

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

QuickWin2567

ข่าวการศึกษา